મહિલા દિવસ નિમિત્ સફાઈ કમૅચારી બહેનોને વ્યસન મુક્તિ વિશૅ સમજૂતી આપી દવા આપી અને સોગાદ્ આપીને સન્માનિત કયૉ.

 

મહિલા દિવસ નિમિત્ સફાઈ કમૅચારી બહેનોને વ્યસન મુક્તિ વિશૅ સમજૂતી આપી  દવા આપી અને સોગાદ્ આપીને સન્માનિત કયૉ.

 

Surat Balaji Road Mahashivratri Mahotsav

Raj Yoga Shivir

संसार का हर मनुष्य सुख–शांति की तलाश में रोज मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारे में गुहार लगा रहा है। पूजा, पाठ, आरती, व्रत, उपवास, तीर्थ आदि धक्के खा खाकर इंसान थक गया है लेकिन सुख शांति आज भी कोसों दूर है.. बल्कि दुख, अशांति बढ़ती जा रही है, इसका एकमात्र कारण है देह अभिमान में वृद्धि होना और इन सब समस्याओं का एकमात्र निवारण और सुख, शान्ति का एकमात्र रास्ता स्व आत्मा का ज्ञान और परमात्मा की सही पहचान । इसी सत्य ईश्वरीय ज्ञान से और ईश्वर प्रदत्त राजयोग मेडिटेशन से सच्ची सुख, शान्ति का खजाना सहज ही मिल जाता है और सारा जीवन तनाव मुक्त होकर खुशहाल हो जाता है।”

जिसमें प्रात: 10 से 12 एवं संध्या 5 से8 बजे तक राजयोग मेडिटेशन का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा