મહિલા દિવસ નિમિત્ સફાઈ કમૅચારી બહેનોને વ્યસન મુક્તિ વિશૅ સમજૂતી આપી દવા આપી અને સોગાદ્ આપીને સન્માનિત કયૉ.

 

મહિલા દિવસ નિમિત્ સફાઈ કમૅચારી બહેનોને વ્યસન મુક્તિ વિશૅ સમજૂતી આપી  દવા આપી અને સોગાદ્ આપીને સન્માનિત કયૉ.